دانلود رایگان


تحقیق وترجمه درس مدیریت پروژ برای دانشجویان مهندسی عمران همه گرایشها - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق وترجمه درس مدیریت پروژ برای دانشجویان مهندسی عمران همه گرایشها

دانلود رایگان تحقیق وترجمه درس مدیریت پروژ برای دانشجویان مهندسی عمران همه گرایشها فرمت فایل:(word)
تعدادصفخات:19صفحه
لینک دانلود:پایین صفحه
هدف این تحقیق بسط وتوسعه یک شیوه جامع چند متغیره به منظور کمیت پذیر کردن وتعیین خاصیت غلظت عناصر تشکیل دهنده در هر دو مورد
دارو و excipients (ماده های که برای جذب یا ترقیق دارو بکار می رود ) در مخلوط های پودری است یک مخلوط نمونه شامل 26 فرمولاسیون
پودری دربردارنده ایبوپرفن به عنوان داروی نمونه وسه excipients ( MCC,HPMC وEudragit L 50 – 100 ) به وجود آمده . مخلوط کن در
نقاط زمانی محتلف به منظور ایجاد امکان اسکن نزدیک فرو سرخ ( NIR ) از مخلوط پودری ونمونه گیری برای ارزیابی UV متوقف می شد.
مدلهای کوچک اجزاء ( PLC ) بازگشت عناصر ( PCR ) و رگولاسیون خطی چند گانه ( MLR ) برای الصاق شدن به فرمولاسیون غلظت ها با استفاده از
savitzky –Golay اولین مشتق دادهای طیفی NIR در شاخص های مختلف طوی موج های هر عنصر تهیه شدند .
مدلهای PLS بر اساس داده های NIR و UV درجه بندی وتایید شد . آنها غلظت های عناصر اصلی را در مخلوط های پودری به خوبی پیش بینی
میکردند با این وجود خطا های پیش بینی برای عناصر فرعی وکوچک زیادتر بود همانگونه که از مدل تصادفی کامل ( CRM ) انتظار می رفت
خطاهای تخمینی اندازه گیری برای عناصر فرعی در فرمولاسیون های پودری بالاتر است پیش بینی تفاوتهای موجود بین مدل NIR ومدل UV
در متن میزان دقت وکاربردی بودن مدل شرح داده شده است به میزان اهمیت پی بردن به تغییر پذیری اکسیپینت در مخلوط پودری و کاربرد
مدل های واسنجی چند متغیره NIR و نتایج مورد انتظار
مدلهای واسنجی جند متغیره NIR در نمودار 3(a)–(d) نشان داده شده است . نمودار این مطلب را نشان می دهد که برای عناصر اصلی در
فرمولاسیون ها ، مدل های واسنجی PLS1 همبستگی های خوبی را بین غلظت های مورد انتظار وغلظت های اندازه گیری شده نشان
می دهد مقادیر برای ایبو پرفن در واسنجی 928/0، 897/0 برای تایید leave-one-out مقادیر برای MCC در واسنجی
957/0 ، 939/0 برای تایید leave-one-outاست . با این وجود برای عناصر کمینه ، مدل های واسنجی مقادیر کوچکتری دارد .
برای Eudragit L100-55, 0.756 در واسنجی 0.625 برای تایید leave-one-out برای HPMC در واسنجی 0.899 ، 0.718 در leave-one-out .
نتایج مورد انتظار برای نمونه های مستقل مخلوط های پودرها در نقاط زمانی مختلف می تواند در جهت دستیابی به مقادیر غلظت های
عناصر مورد مقایسه و ارزیابی قرار بگیرد .هنگامی که غلظت های پیش بینی شده به مقادیر هدف بسیار نزدیک هستند فرآیند ادغام به
منظور رسیدن به نقطه پایانی مورد بررسی واقع می شود . به عنوان مثال نمودار 4(a) and (b) برای نشان دادن این امر بکار می رود که
چگونه نتایج پیش بینی شده برای ایبو پرفن و MCC هنگام مقایسه با مقادیر هدف بکار رفته است . همانگونه که در نمودار 4(a) and (b)
نشان داده شده است ، یک همبستگی خطی خوب بین مقادیر غلظت پیش بینی شده و مقادیر غلظت هدف براین دو عنصر پیدا شده است ،
به طوری که مقادیر برای ایبوپرفن و MCC به ترتیب 851/0 و 867/0 می باشد بنابراین مدل های واسنجی چند متغیره NIR قادرن
غلظت های عناصر اصلی فرمولاسیون ( ایبوپرفن MCC) را به خوبی پیش بینی کرد .
  1. 3.2 مدل های واسنجی چند متغیره UV ونتایج پیش بینی
مدل های واسنجی چند متغیره UV در نمودار (b) و 5(a) نشان داده شده . نتایج تست مقدماتی انحلال پذیری نشان میدهد که نه HPMC
ونه MCC نمی توانند درمتانول برای اندازگیری جذب UV حل شوند . بنابرین در حین عملیات ساخت مدل های واسنجی چندمتغیر ،
فقط سیستم پودری دوتایی ایبوپرفن Eudragit L100-55. را شامل می شود ، HPMC و MCC حذف می شود . اینامر گویای این است که
مدل های واسنجی PLS1 همبستگی ورابطه خوبی بین غلظت های پیش بینی شده وغلظت های اندازه گیری شده برای هردو مورد
ایبوپرفن و Eudragit L100-55نشان میدهد . مقادیر برای ایبوپرفن در واسنجی 999/0 ، 997/0 در leave-one-out ، مقادیر برای
Eudragit L100-55 در واسنجی 999/0 ، 997/0 در leave-one-out است .( جدول 4 )
هنگامی که این مدل های واسنجی برای پیش بینی غلظت نمونه های مستقل از سیستم پودری دوتایی ایبو برفن Eudragit L100-55
مورد استفاده بود.مقادیر فوق العاده ای با استفاده از یک σ کم بدست می اید .با این وجود هنگامی که این مدل های واسنجی برای
پیش بینی غلظت های ایبو برفن Eudragit L100-55 نمونه های مستقل از سیستم های پودری چهار عنصری مورد استفاده قرار گرفتند .
مقادیر σ زیادی همانگونه که در جدول 5 نشان داده شده است برای ایبو برفن یک σ از%26-11 بدست امده است.برای
Eudragit L100-55 یک σ از %950 – 854 بدست آمده . دلایل احتمالی این مقادیر σ بالاتر در بخش های بعدی از هردو جنبه مدلسازی
واندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد .

ترجمه درس مدیریت پروژ


عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت موزهوکتور حروف-وکتور حروف انگلیسی-طرح پوست-طرح پوست زرافه-وکتور زرافه-استیکر-استیکر حروف-حروف انگلیسی-استیکر حروف انگلیسی-فایل کورل

پاورپوینت با عنوان اهداف پودمان پوشاک در 28 اسلاید قابل ویرایشكارآموزي شركت پاپكو 55 ص